POLICY FÖR SAMARBETE MED LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Riktlinjer för samarbete mellan Svenska Epilepsisällskapet och läkemedelsindustrin.

Svenska Epilepsisällskapet är en vetenskaplig sammanslutning vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. I Svenska Epilepsisällskapets stadgar finns föreskrivet att Sällskapet skall vara oberoende av andra intressen än dem som betingas av medicinsk praxis, kunskap och vetenskap. Detta innebär att finansiellt stöd av bidragsgivare aldrig får leda till att sällskapet kommer i beroendeställning vad gäller verksamhetens innehåll eller utövande. Finansiellt stöd kan således endast accepteras om detta ges utan villkor eller föreskrifter som kan komma i konflikt med sällskapets principer om oavhängighet i alla dess aktiviteter.

Mot bakgrund av detta har sällskapets styrelse på uppdrag av årsmötet 2018 beslutat om följande principer för samverkan med läkemedelsföretag och industri.
  • Sällskapet begränsar sitt ekonomiska samröre med industrin till att vi mottar ekonomiskt stöd från företag för arrangemang kring den årligen återkommande höstkursen. I utbyte mot sådant stöd ges de sponsrande företagen möjlighet att i anslutning till den/de lokaler där årsmötet sker erbjuda kursens medlemmar att ta del av produktinformation.

  • För transparensens skull anges i skrifter och elektronisk information kring höstkursen namnen på eventuella sponsorer.

  • Svenska Epilepsisällskapet ser det vidare som angeläget och i linje med Sällskapets syfte att bidra till kompetensutveckling inom epileptologin även för industrins representanter. Som uttryck för detta är varje bidragsgivare välkommen att delta med 1 – 2 kursdeltagare vid höstkursen. Industrins representanter deltar därvid på samma villkor som Sällskapets medlemmar.

  • Sponsrande företag har givetvis inget inflytande över kursinnehåll och deltar inte heller i föreningens årsmöte.

  • Vid övriga av Svenska Epilepsisällskapet arrangerade möten (utbildningsmöte, workshop eller vetenskaplig sammankomst) förekommer inte ekonomiskt stöd från företag eller produktinformation. I samband med att Svenska Epilepsisällskapet deltar i nationella och/eller internationella samarrangemang följer sällskapet de regler för samverkan mellan sjukvård och industri som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen

  • Svenska Epilepsisällskapet är inte medarrangör vid möten (produktinformation och vetenskaplig sammankomst) anordnade eller sponsrade av enskild läkemedelsfirma.